نویسنده = روشن رحمانی
تعداد مقالات: 3
1. شناخت فرهنگ مردمی ایران در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 17-36

روشن رحمانی


2. سخنی چند دربارة فولکلور کودکان افغانستان

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 59-76

روشن رحمانی


3. پیرامون افسانه‌های مردم کولاب

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1385، صفحه 33-40

روشن رحمانی